Wanneer CAE/IB?

Aan het einde van het derde leerjaar sluiten onze leerlingen hun tweetalige fase (-onderwijs) af. Vanaf dit moment worden de vakken die in de eerste drie leerjaren in het Engels gevolgd werden weer in het Nederlands gegeven. Aangezien de eindexamens in het Nederlands zijn is het voor de voorbereiding van de leerlingen vanaf dit moment beter als zij hun lessen in het Nederlands volgen.

Als voorbereiding op de hoge eisen die vervolgopleidingen stellen aan de beheersing van het Engels én als voorbereiding op eventuele buitenlandse studies en studiecontacten biedt onze school haar tto leerlingen de mogelijkheid om twee verschillende internationaal geaccepteerde programma’s: het CAE en het IB te volgen. Hieronder volgt een korte uitleg van wat dat is en wat de leerlingen in welke klas moeten doen.

Het CAE

In de vierde klas worden alle daarvoor in aanmerking komende tto leerlingen voorbereid op het CAE examen, bij de meeste mensen beter bekend als Cambridge Engels. Wat is dat nu precies?

Cambridge Advanced English bereidt onze leerlingen voor op het schrijven, spreken, luisteren en lezen in het Engels op een zeer hoog niveau. Met dit bewijs op zak kunnen leerlingen zich aanmelden bij internationale universiteiten, bedrijven en instellingen zonder nog een taaltoets te moeten afleggen. Docenten brengen de leerlingen communicatieve vaardigheden bij die zij in het dagelijks leven, in werksituaties en bij hun studie kunnen gebruiken. Cambridge examens sluiten aan bij het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK) – de internationale norm voor het beschrijven van taalvaardigheid. Het behalen van Cambridge Advanced English bewijst het beheersen van de Engelse taal op ERK niveau C1/C2. 15.000 universiteiten, werkgevers en overheden over de hele wereld accepteren Cambridge English examens.

IB English Language 

In de 2 of 3 jaar na tto bieden we IB Engels aan. Deze lessen leiden op voor het IB diploma, het hoogst haalbare diploma voor het vak Engels op de middelbare school. Dit diploma wordt afgegeven door een internationale organisatie, een initiatief van de Verenigde Naties en wordt daarom gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in het buitenland gecorrigeerd. Het kan dus zomaar zijn dat het examenwerk uit Waalwijk naar Australië of China gaat om gecontroleerd te worden. Het niveau van alle scholen uit alle landen wordt regelmatig gecontroleerd om te zorgen dat iedereen op dezelfde manier nakijkt en cijfers geeft. De hoge kwaliteit van deze opleiding is dan ook gegarandeerd.

VWO
Het 4e jaar op het vwo IB wordt gebruikt als verplicht tussenjaar waarin uw kind op twee verschillende manieren met het Engels bezig zal zijn. Er wordt in totaal 4 uur Engels per week gegeven, twee uur Pre-IB en twee uren waarin de leerlingen worden voorbereid op het CAE examen dat zij in maart afleggen. Als het examen niet gehaald wordt kan er in het volgend leerjaar herkanst worden. De leerling moet zich dan wel in eigen tijd voorbereiden op dat examen, daarbij desgevraagd gesteund door de docenten. Daarnaast krijgen de leerlingen twee extra uren Engels die als voorbereiding op de IB cursus in klassen 5 en 6 dienen. Aan het eind van leerjaar 4 wordt bekeken welke leerlingen wel en welke leerlingen niet toelaatbaar zijn tot het IB programma. De beslissing hierover wordt genomen door de IB coördinator in overleg met de docenten, maar één van de voorwaarden is dat het CAE diploma behaald is, of dat de kans dat het in leerjaar 5 alsnog behaald wordt zeer groot is. In de klassen 5 en 6 wordt dan 5 uur per week besteed aan het vak IB. Het examen wordt gedaan op “Higher Level”.

De vwo leerlingen volgen het IB English Language and Literature A programma. In dit programma wordt de leerlingen geleerd kritisch te kijken naar taalgebruik in een ruim aanbod aan teksten, zowel literair als niet literair. Ook muziek, film, en alle andere vormen van informatieuitwisseling in de breedste zin van het woord worden besproken. De leerlingen lezen 6 literaire werken klassikaal. Het examen in de zesde klas is gebaseerd op deze 6 werken, in combinatie met een door de leerling te maken keuze uit alle andere teksten die in de klas behandeld zijn. De IB examens worden afgenomen in mei.

HAVO
Doordat havo één jaar minder heeft, volgen deze leerlingen een ander programma, het IB language B programma. Dit programma kijkt net zoals het Language and Literature programma naar allerlei vormen van communicatie, maar is meer gericht op taalbeheersing. De leerlingen lezen drie boeken in de klas. Een deel van het examen is gebaseerd op deze drie boeken.

De 4e klas IB op het havo is een combinatie tussen het IB en CAE programma. De leerling heeft in totaal 5 uur Engels, waarvan 2 uur aan het CAE en 3 uur aan IB besteed worden. Aan het eind van het 4e leerjaar kan de leerling op voor het CAE diploma. In de 5e klas heeft de leerling weer 5 uur Engels. In die tijd rondt de leerling dan het IB Language B programma af. Het IB examen wordt begin mei afgenomen.

Kosten
Voor het volgen van het vak “IB Language and Literature A” wordt een extra bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is voor de school niet kostendekkend, maar het Dr. Mollercollege hecht zoveel waarde aan een juiste afronding van het tweetalig onderwijs op onze school dat wij een groot deel van de extra kosten voor onze rekening nemen. De exacte hoogte van de bijdrage kunt u vinden onder ‘schoolkosten en ouderbijdrage’ op onze website.