Regelingen en reglementen

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door deze klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Daarom vragen wij u in eerste instantie contact op te nemen met een van onze adjunct-directeuren. Voor de havo-afdeling met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl) en voor de vwo-afdeling met de heer J. Dierx (j.dierx@drmollercollege.nl).

De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing, en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Ondersteuning leerlingen

Pestprotocol

Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Protocol ondersteunende faciliteiten

Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben.

Verzuimprotocol

Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo.

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen leerlingen zowel individuele als in groepen extra ondersteuning. In de zogenaamde check-in en -out-uren is daar ruimte voor. Wanneer we meer vertrouwd raken met het concept zullen leerlingen ook de mogelijkheid krijgen keuzes te maken voor (extra) lessen voor vakken waar ze ondersteuning nodig hebben. Op verzoek kan er voor extra ondersteuning een bovenbouw leerling gekoppeld worden aan een leerling in de onderbouw. De bovenbouw leerling ontvangt daarvoor van de ouder(s)/verzorger(s) een kleine vergoeding.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden

Het medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de samenstelling en bevoegdheden van de deeladviesraad.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut.

Reglement Ouderraad

Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor  privacy gerelateerde zaken kan met de school contact worden gezocht met de heer M. Dekker.

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Privacy Statement

Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremontcollege, Walewyc-mavo, Van Haestrechtcollege en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verzameld. De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens neemt de school de geldende privacywetgeving in acht.

Responsible Disclosure Beleid

Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk.

Reglement cameratoezicht

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Specifieke toestemming

Tijdens de schoolperiode zullen er specifieke situaties zijn waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, (examen)feesten, en het vervaardigen van het jaarboek.

De school vraagt éénmalig bij aanvang van de schoolperiode toestemming voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

Periodiek verwijst de school naar de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven.

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

Overige

Rookbeleid

Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en begeleiders

Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te houden.

Sponsorbeleid

Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen

De afspraken in dit reglement gelden voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Reglement genotmiddelen

Onze scholengroep wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen. Dat kan alleen wanneer de leerlingen zich houden aan de regels die we hebben opgesteld. Ook voor het gebruik van genotmiddelen gelden regels. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

  • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
  • noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
  • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.
Dr. Mollercollege