Inrichting van de school


Het Dr. Mollercollege is een scholengemeenschap voor havo en vwo (gymnasium en atheneum). In klas 1, 2 en 3 bieden wij op het vwo en havo tweetalig onderwijs (Engels) aan. De school kiest voor kleinschaligheid binnen het grote geheel.
Het grote geheel maakt het mogelijk dat leerlingen zonder grote problemen doorstromen naar andere schooltypes en zo het diploma halen dat bij hen past. De kleinschaligheid in scholen binnen de Scholengroep voorkomt dat leerlingen verloren lopen en zorgt voor een flexibele organisatie.
Hieronder vindt u een korte uitleg bij ieder schooltype.

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)

De keuze voor het havo wordt aan het einde van het eerste brugjaar gemaakt. Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. De leerlingen krijgen in de vierde klas les in een aantal vakken binnen het algemene deel en het profieldeel en daarnaast een vak uit het vrije deel.

Het havo leidt in principe op voor het hbo (hoger beroepsonderwijs), hoewel afgestudeerden ook kiezen voor het (versneld doorlopen van het) mbo of, bij goede resultaten, voor een overstap naar 5 atheneum.

Olympiaklas
Leerlingen met een gemengd advies mavo/havo kunnen plaatsnemen in de Olympiaklas, mits de toelatingscommissie positief adviseert. De Olympiaklas staat voor kwalitatief goed onderwijs op havo niveau. Kwalitatief goed onderwijs vereist van alle medewerkers een grote betrokkenheid naar elkaar, de leerlingen en hun omgeving. Dit uit zich in een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een uitgebreid pedagogisch en didactisch handelingsrepertoire. Hierbij combineren wij de pedagogische aanpak van de Walewyc-mavo met de didactische aanpak van het Dr. Mollercollege. Door een intensieve samenwerking proberen beide scholen de leerlingen zo snel mogelijk te begeleiden naar het voor hen meest passende diploma. Via de Olympiaklas krijgen leerlingen met een mavo-havo advies de kans om in 5 jaar een havodiploma of in 4 jaar een mavodiploma te halen. Dit doel bereiken we alleen als iedereen zich veilig en vertrouwd voelt en kan zijn wie hij is. Daarom gaan we respect-, gewetensvol en oprecht met elkaar om. Oftewel we gaan uit van een positieve benadering.
Atheneum

Het atheneum is één van de twee vormen van vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) die op het Dr. Mollercollege worden aangeboden. De keuze voor het atheneum maakt de leerling aan het einde van de eerste of tweede klas. Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. De leerlingen krijgen in de vierde klas les in een aantal vakken binnen het algemene deel en het profieldeel met daarnaast nog één of enkele extra vakken. Het atheneum leidt in principe op tot een studie aan de universiteit.

Gymnasium

Het gymnasium is één van de twee vormen van vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) op het Dr. Mollercollege. Het gymnasium onderscheidt zich van het atheneum doordat in de onderbouw de leerlingen les volgen in de vakken Latijn en Grieks. Na de 3e klas maken de leerlingen een keuze voor één van beide vakken. Het gymnasium richt zich op leerlingen met bijzonder goede studietalenten en op leerlingen die breed geïnteresseerd zijn in de antieke taal en cultuur (de wortels van onze westerse samenleving).
Er is op het Dr. Mollercollege een eerste brugklas atheneum/gymnasium. De keuze voor het gymnasium wordt gemaakt aan het einde van het eerste brugjaar.
Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. De leerlingen krijgen in de vierde klas les in een aantal vakken binnen het algemene deel en binnen het profieldeel met daarnaast nog één of meer extra vakken. Het gymnasium leidt in principe op tot een studie aan de universiteit.

Internationalisering

Het Dr. Mollercollege wil door middel van contacten en uitwisselingen leerlingen en personeel stimuleren over de grenzen van hun eigen omgeving heen te kijken, ja Europees en zelfs werelds leren denken. Leerlingen en personeel krijgen daarvoor verschillende mogelijkheden aangeboden. We streven ernaar om elke leerling gedurende de schoolcarrière een buitenlandervaring mee te geven. In toenemende mate is daarin een uitwisseling met leeftijdgenoten opgenomen.

Onze school is ook aangesloten bij het Global Citizen Network. Dit is een samenwerkingsverband o.l.v. Nuffic waarin 60 scholen in het voortgezet onderwijs werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij.

Om met internationalisering bezig te zijn hoef je het niet ver te zoeken. In Waalwijk en omgeving is op dit gebied heel veel te vinden. Samen met de gemeente Waalwijk en de Rabobank De Langstraat bouwen we aan een netwerk van contacten met bedrijven en organisaties die internationaal werken. We hopen dat het netwerk zo omvangrijk wordt, dat we alle leerlingen tenminste één keer kunnen laten ervaren dat het buitenland dicht bij huis begint. De komende jaren werken we gestaag door aan het verbreden en verdiepen van internationalisering in onze school.

In de TTO klassen wordt extra aandacht besteed aan de Europese dimensie, maar ook aan het wereldburgerschap. In de brugklas krijgen alle TTO-leerlingen het programma "Global Perspectives" aangeboden. Voor TTO leerlingen in klas 3 wordt er naar gestreefd een uitwisseling met leerlingen uit een Europees land mee te maken. In klas 4 hebben gymnasiasten een uitwisseling met leerlingen uit Griekenland. In klas 4 havo en 5 vwo kan een beperkte groep leerlingen deelnemen aan een uitwisseling met een school in de VS. Ter dekking van een deel van de kosten van deze uitwisselingen krijgt de school subsidie van Nuffic. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van deelnemende leerlingen wordt een bijdrage gevraagd.