Burgerschap

Visie:
Het Dr. Mollercollege profileert zich als een school waarbij veel aandacht is voor het respectvol samenleven, samenwerken en het aanbieden van meer dan alleen goed onderwijs. Gestreefd wordt naar actieve, zelfstandige, gemotiveerde en sociale leerlingen, die na hun middelbare schooltijd in staat zijn, passend bij hun leeftijd, hun rol in de pluriforme samenleving op te nemen en verder te ontwikkelen. Het thema (wereld)burgerschapsvorming geeft mede concreet invulling aan de visie van de school.

Wat?
Bij burgerschapsvorming gaat het om de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en mensenrechten en het bijbrengen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving.

Burgerschapsvorming krijgt op de volgende manier vorm in de school.
1. Een veilige en open sfeer creëren
Een veilige en open sfeer is een cruciale voorwaarde voor burgerschapsonderwijs. Onze school scoort hoog op het thema veiligheid, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ervaren de school als veilig.

2. Structurele aandacht in de les
Burgerschap heeft een structurele plaats in de vakken. Elk vak geeft op zijn eigen wijze invulling aan dit onderwijsthema.

3. De wereld de school binnenhalen
Door de wereld de school binnen te halen is het mogelijk nog beter aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Gebeurtenissen in het leven van leerlingen of actuele maatschappelijke thema’s zijn een interessant vertrekpunt om te leren over verschillende talen en culturen en plekken in de wereld

4. Wat je leert van vragen stellen
Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Dat kun je onder meer doen door elkaar vragen te stellen en gezamenlijk te onderzoeken welke antwoorden en opvattingen er mogelijk zijn. Leerlingen leren dat maatschappelijke kwesties op verschillende manieren benaderd kunnen worden. Zo krijgt de ontwikkeling van ruimte en respect voor andere ideeën en opvattingen een plaats.

5. Democratie en hoe je dat leert
Ook is het belangrijk dat leerlingen leren om verschillende democratische principes toe te passen. Op onze school kunnen leerlingen oefenen met debatteren en argumenteren vanuit de tegenstander. Deze ervaringen op school zijn belangrijk, omdat ze bijdragen aan hoe leerlingen kijken naar de samenleving en naar maatschappelijke en politieke opvattingen en pluriformiteit.

6. Uitgaan van kernwaarden
Onderwijs in burgerschap begint bij breed gedragen kernwaarden als verdraagzaamheid en solidariteit. In onze school vinden we deze waarden heel belangrijk. In ons doen en laten komen ze tot uiting. We mogen elkaar aanspreken als de waarden onvoldoende tot uiting komen.