Schone, gezonde en veilige school

De school moet voor iedereen een plaats zijn waar je je echt thuis voelt. Net zoals thuis, zijn er op school dan ook regels die ervoor zorgen dat we een fijne en veilige school voor iedereen kunnen zijn. Een leefbare school is voor iedereen van belang en dus moet ook iedereen eraan meewerken de school leefbaar te houden. Mevrouw Masja de Kok is anti-pestcoördinator (zie zorgcoördinator).

Op grond van het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de school er alles aan wil doen op school een veilig klimaat te scheppen en te handhaven. Agressie en geweld worden niet getolereerd. Door middel van gedragsregels en sanctiebeleid is de school actief om agressie en geweld te voorkomen en te bestrijden. Zij neemt klachten op dit terrein serieus en zal deze zorgvuldig afhandelen. Overigens speelt in het beleid betreffende agressie en geweld ook de Arbowet een grote rol. (“Agressie en geweld: voorvallen waarbij de werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggeval­len, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” (Arbowet, art. 1)).

               

In het kader van de Arbowet is de school verplicht:
 • Beleid te voeren ter bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld;
 • Het personeel doeltreffend in te lichten over het beleid m.b.t. agressie en geweld;
 • Een risico-­inventarisatie en -evaluatie op schrift te stellen en deze aan de MR te geven;
 • Incidenten te registreren en bepaalde (ernstige) ongevallen te melden aan de arbeidsinspectie;
 • Afspraken en procedures bekend te maken voor opvang;
 • Beleid te voeren ter voorkoming van gevaar voor derden (m.n. leerlingen).
Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid:
 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de klachtenregeling van OMO;
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld;
 • Er is een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Bij bouwkundige wijzigingen of andere gebruikswijzigingen van het gebouw wordt voor dat gedeelte van het gebouw een nieuwe RI&E uitgevoerd door de Arbo-­coördinator;
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn coördinator of een leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie;
 • De directie maakt het beleid betreffende agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van ieder schooljaar bekend aan leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s), eventueel via de mentoren;
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
  •  Een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen;
  •  Een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen;
  •  Duidelijke regels en consequent optreden;
  •  Een voorbeeldfunctie te vervullen;
  •  Een goede informatievoorziening en communicatie;
  •  Een veilig gebouw;
  •  Voldoende toezicht.

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan/noodveiligheidsplan aanwezig.

Veilig op weg

Scholieren vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. In de leeftijds­categorie 12 tot en met 18 jaar vallen jaarlijks veel verkeersslachtoffers. Vooral bij de overstap naar het voortgezet onderwijs krijgen jongeren vaak te maken met veranderende omstandigheden. Zij gaan langere afstanden afleggen en zelfstandig opereren in het verkeer. Ook onderschatten zij vaak de gevaren in het verkeer en nemen onnodige risico’s. Om hen meer bewust te maken van hun kwetsbare positie en de gevaren in het verkeer, is goede verkeerseducatie noodzakelijk! Het leert jongeren om te gaan met gevaarlijke situatie en zelfs gevaarlijke situaties te voorkomen.