Contacten met ouder(s) / verzorger(s)

Regelmatig en goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school levert een positieve bijdrage aan het vormingsproces van onze leerlingen. Daarom moedigen wij de ouder(s)/verzorger(s) aan schoolleiding of docenten te benaderen als zij menen dat daartoe aanleiding is.

Het schooljaar start met een ‘startgesprek’, waarbij de mentor samen met de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) afspraken maakt over de doelen en afspraken maakt over de manier waarop het onderlinge contact gedurende het schooljaar onderhouden wordt. Gedurende het jaar wordt er steeds aan de hand van de geformuleerde doelen gekeken naar wat er nog door wie gedaan moet worden om de gestelde doelen te halen.

Contact per e-­mail: op het leerling-/ouderportaal vindt u de e-­mailadressen van alle medewerkers. U mag er van uitgaan dat u uiterlijk op de 2e werkdag na verzending van uw mail een reactie ontvangt.

Veel informatie voor ouders en leerlingen is te vinden op het leerling-/ouderportaal. Op de site van de school vindt u in de menubalk de toegang tot het portaal. Om toegang te krijgen tot het portaal moet u inloggen. Inloggegevens worden via de school verstrekt.

Informatieve avonden

Er zijn voor verschillende jaarlagen en schooltypes informatieve ouderavonden waar de keuzemogelijkheden besproken worden en waar informatie over speciale activiteiten gegeven wordt. Voor de brugklas is er in de eerste schoolweken een speciale kennismakingsavond.

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)

De school heeft een informatieplicht aan de ouder/verzorger die met het gezag bekleed is, alsmede aan de ouder/verzorger die niet met het gezag bekleed is. Er is onderscheid tussen ouder(s)/verzorger(s) die met het gezag bekleed zijn en ouder(s)/verzorger(s) die niet met het gezag bekleed zijn. Ouder(s)/verzorger(s) die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Ouder(s)/verzorger(s) die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:
 1. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
 2. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouder(s)/verzorger(s) hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
 3. Wanneer een ouder/verzorger of beide ouder(s)/verzorger(s) geen gezag (meer) heeft/hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder/verzorger in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische­ ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouder(s)/verzorger(s) geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder/verzorger het kind zal schaden.
 4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
 5. Indien een leerling de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, moet hij aangeven of hij de ouder(s)/verzorger(s) met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt.
Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. Belangrijk hierbij is om de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij de school en het onderwijs aan hun kinderen te stimuleren en te vergroten.

De ouderraad heeft daarom contacten met o.a. de schoolleiding en de leerlingenraad. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af op de voor alle ouder(s)/verzorger(s) toegankelijke algemene ledenvergadering. Elk jaar organiseert de ouderraad een thema­-avond waar, op deskundige wijze, een voor ouder(s)/verzorger(s) interessant onderwerp wordt besproken. Vaak gaat het om problemen waar leerlingen op weg naar volwassenheid mee te maken krijgen. Te denken valt daarbij aan thema’s als: ‘omgaan met alcohol en drugs’, ‘omgaan met geld’ en ‘puberbrein’.

Tussentijds wordt verslag gedaan van activiteiten en mededelingen van de ouderraad. Deze informatie vindt u in het ouder-leerlingportaal.

De ouderraad is vertegenwoordigd in diverse commissies w.o.:
 • Kantinecommissie;
 • Thema-avond;
 • Klankbordgroep TTO.
Verder is de ouderraad zichtbaar aanwezig bij de volgende activiteiten:
 • Open avond
 • Brugklasavonden
 • Diploma­-uitreiking
Contact

De ouderraad is te bereiken via het e­mail adres: ouderraad@drmollercollege.nl.

Leerlingenraad

In de school wordt met regelmaat met leerlingen het gesprek gevoerd over onderwijs, de organisatie ervan en andere zaken die leerlingen willen inbrengen. De Leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en voert daartoe regelmatig overleg met de schoolleiding en met andere organen van de school.  De leerlingenraad streeft ernaar het goede leefklimaat te behouden en daar waar kan te verbeteren voor de leerlingen op school en wil de contacten tussen de leerlingen bevorderen.

De leerlingenraad is bereikbaar via het e-­mailadres: leerlingenraad@drmollercollege.nl.

Klankbordgroepen en focusgroepen spreken met schoolleiding en docenten over het onderwijs. Bij aanpassingen in de onderwijskundige aanpak worden leerlingen gevraagd advies te geven en/of mee te denken.

Medezeggenschapsraad

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremontcollege in Drunen, het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in Waalwijk en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

De deelschooladviesraad (DAR)

Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter advisering voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR

De DAR van iedere locatiebestaat uit 4 leden. De vier leden van de DAR nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad.
De scholengroep MR telt 16 leden, 4 uit iedere DAR (1 ouder,  1 leerling en 2 personeelsleden).

Als er onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep, dit telkens slechts voor de duur van één jaar. Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Leden van de Deelschooladviesraad 2021-2022:
Namens het personeel:
- Susan van Laarhoven
- Saïd Kerrar

Namens de leerlingen:
- Malak Zahnaoui

Namens de ouders:
- Mevr. Jeannette Kleijne

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouder(s)/verzorger(s) en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Inspectie van het Onderwijs

De inspectie van het onderwijs is op de volgende manieren te bereiken: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Voor vragen over het onderwijs kunt u ook terecht op telefoonnummer 1400.