Contacten met ouders / verzorgers

Regelmatig en goed contact tussen ouders/verzorgers en school levert een positieve bijdrage aan het vormingsproces van onze leerlingen. Daarom stimuleren wij deze ontmoetingen door periodiek zowel algemene als individuele ouderavonden te organiseren. Daarnaast moedigen wij de ouders aan schoolleiding of docenten te benaderen als zij menen dat daartoe aanleiding is.

Het schooljaar start met een ‘startgesprekken’, waarbij de mentor samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers afspraken maakt over de doelen voor dit schooljaar. Gedurende het jaar wordt er steeds aan de hand van de geformuleerde doelen gekeken naar wat er nog door wie gedaan moet worden om de doelen te halen.

Contact per e-­mail: op de Mollersite vindt u de e­mailadressen van de directieleden en de docenten. U mag er van uitgaan dat u uiterlijk op de 2e werkdag na verzending een reactie ontvangt.

Ouderavonden

Na het uitreiken van de rapporten in december en maart zijn er ouderavonden met mentoren en vakdocenten waarop de resultaten van de leerlingen centraal staan. Gedurende het jaar zijn er diverse ouderavonden speciaal gericht op de keuze van het profiel en de vervolgstudie. Ouders ontvangen voor de ouderavond een uitnodiging met een korte toelichting over de inhoud van en aanmelding voor deze avond.

Informatieve avonden

Er zijn voor verschillende jaarlagen en schooltypes informatieve ouderavonden waar de keuzemogelijkheden besproken worden en waar informatie over speciale activiteiten gegeven wordt. Voor de brugklas is er daarnaast een speciale kennismakingsavond.

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)

De school heeft een informatieplicht aan de ouder die met het gezag bekleed is, alsmede aan de ouder die niet met het gezag bekleed is.
Er is onderscheid te maken tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Ouders die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:
  1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
  2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
  3. Wanneer een ouder of beide ouders geen gezag (meer) heeft/hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische­ ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
  4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
  5. Indien een leerling de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, moet hij aangeven of hij de ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt.
Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. Belangrijk hierbij is het streven om de betrokkenheid van de ouders bij de school en het onderwijs aan hun kinderen te stimuleren en te vergroten.

De ouderraad heeft daarom contacten met o.a. de schoolleiding en de leerlingenraad. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af op de voor alle ouders toegankelijke algemene ledenvergadering. Elk jaar organiseert de ouderraad een thema­-avond waar, op deskundige wijze, een voor ouders interessant onderwerp wordt besproken. Vaak gaat het om problemen waar leerlingen op weg naar volwassenheid mee te maken krijgen. Te denken valt daarbij aan thema’s als: ‘omgaan met alcohol en drugs’, ‘omgaan met geld’ en ‘puberbrein’.

Tussentijds wordt verslag gedaan van activiteiten en mededelingen van de ouderraad via de Mollerinfo en via een eigen pagina op de website van de school. Ook treft u daar de statuten aan.

De ouderraad is vertegenwoordigd in diverse commissies w.o.:
  • Kantinecommissie;
  • Klankbordgroep TTO.
Verder is de ouderraad zichtbaar aanwezig bij de volgende activiteiten:
  • Open avond
  • Brugklasavonden
  • Diploma­-uitreiking
Contact

De ouderraad is te bereiken via het e­mail adres: ouderraad@drmollercollege.nl.

Leerlingenparticipatie

In de school wordt met regelmaat met leerlingen het gesprek gevoerd over onderwijs, de organisatie ervan en andere zaken die leerlingen willen inbrengen. De Leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en voert daartoe regelmatig overleg met de schoolleiding en met andere organen van de school. De leerlingenraad streeft naar verbetering van het leefklimaat voor de leerlingen op school en wil de contacten tussen de leerlingen bevorderen.

De leerlingenraad is bereikbaar via het e-­mailadres: leerlingenraad@drmollercollege.nl

Naast de leerlingenraad hebben leerlingen ook in de DeelAdviesRaad een stem, zij zijn er met twee leden vertegenwoordigd.

Klankbordgroepen en focusgroepen spreken met schoolleiding en docenten over het onderwijs. Bij aanpassingen in de onderwijskundige aanpak worden leerlingen gevraagd advies te geven en/of mee te denken.

Medezeggenschapsraad (MR)

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 4 locaties, te weten het d’Oultremontcollege in Drunen, het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in Waalwijk en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

De deelschooladviesraad (DAR)

Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter informatie voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR

De DAR van locaties met 500 of meer leerlingen bestaat uit 8 leden, die van een locatie kleiner dan 500 leerlingen uit 4.

De scholengroep MR telt 8 leden, 2 uit iedere DAR (1 ouder/leerling en 1 personeelslid). Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Inspectie van het Onderwijs

De inspectie van het onderwijs is op de volgende manieren te bereiken: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Voor vragen over het onderwijs kunt u ook terecht op telefoonnummer 1400.