Excursies en buitenlandse reizen

Er zijn talrijke plekken waar een leerling positieve ervaringen kan opdoen. Samenwerkend nieuwe dingen ontdekken, in de school of in een compleet andere omgeving, vinden we belangrijk. Daarom worden er elk jaar naast de reguliere lessen extra activiteiten georganiseerd, zowel binnen als buiten de school. Zie link voor het aanbod.

Studiereizen

De school heeft een lange traditie opgebouwd op het gebied van internationalisering. Uitwis­selingen en buitenlandse reizen vormen een herkenbaar profiel van het Dr. Mollercollege.
In het vierde leerjaar van havo en vwo is er voor elke leerling de mogelijkheid om deel te nemen aan een studiereis.
Leerlingen uit 4 gymnasium doen mee aan een uitwisselingsproject met een Griekse school.

Speciale evenementen

Voor de centraal examens beginnen organiseren de leerlingen zelf een feestelijke afsluiting van hun lessen in de vorm van een ‘laatste schooldag­festijn’.

De activiteitencommissie organiseert aan het begin en aan het einde van het schooljaar leerlingen-feesten en daarnaast ook een carnavalsbal.

Om de vijf jaar organiseert de school een aantal activiteiten in het kader van de viering van het lustrum. Daartoe behoren activiteiten voor leerlingen en personeel maar ook een grandioze reünie. Deze reünie wordt door 2000 tot 3000 oud­ leerlingen bezocht.

Culturele en sportieve activiteiten

Het Dr. Mollercollege biedt een grote verscheidenheid aan buitenlesactiviteiten (deels binnen en deels buiten lestijd). Deze activiteiten passen in de pedagogische en onderwijskundige doelstelling van de school.

Deelname aan buitenlesactiviteiten vindt plaats op vrijwillige basis. De school vraagt van de deelnemers een bijdrage in de kosten. Deelname en begeleiding van buitenlesactiviteiten leidt onvermijdelijk tot onderbreking van het reguliere lesrooster. De school acht dit acceptabel mits daar waardevolle andere activiteiten tegenover staan. Er wordt naar gestreefd het aanbod aan buitenlesactiviteiten gelijkmatig te spreiden over de verschillende leerjaren. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen tijdig bericht omtrent precieze data, tijden en kosten.

De leerlingen uit de bovenbouw met Kunst en CKV in hun pakket bezoeken musea. Nog voor de kerstvakantie organiseert de sectie Engels voor leerlingen vanaf klas 3 actief een Engelstalige dramaworkshop met behulp van het gezelschap van Phileas Fogg­.