Vrijwillige ouderbijdrage

De leerlingen kunnen zich bij onze school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de bijbehorende examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (zie artikel 24a van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

Met de vergoeding die wij van de overheid krijgen, kunnen wij het normale onderwijs bekostigen, maar wij willen onze leerlingen meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan educatieve excursies naar musea en buitenlandse steden en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma.

Om, t.b.v. de organisatie, inzicht te krijgen in welke leerlingen, waaraan deel wensen te nemen zullen de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar (en indien wenselijk of noodzakelijk mogelijk nog gedurende het schooljaar) via de e-mail benaderd worden om digitaal hun keuze(s) kenbaar te maken.

Onze school vraagt geen zogenaamde algemene ouderbijdrage voor de schoolkosten. Dit betekent dat de school de kosten van een aantal activiteiten en diensten die veelal daaronder vallen, zoals een schoolpas en printkosten (tot een bepaald maximum) daaruit bekostigt.

Kluisjes

Ook op het gebied van veiligheid doen we graag wat extra’s. Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar. Om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen stellen wij gratis kluisjes ter beschikking. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot vergoeding van de schade ontstaan. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Schoolpas

Aan het begin van de schoolloopbaan wordt een schoolpas ter beschikking gesteld, die o.a. gebruikt kan worden voor het printen en kopiëren op school, de toegang tot kluisjes etc. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor het maken van een nieuwe schoolpas. Aan het begin van het schooljaar wordt op de schoolpas een kopieer- en printtegoed geactiveerd.

Facturatie

Indien u besluit  tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit, leidt dit tot een betalingsverplichting. U zult hiervoor een digitale factuur ontvangen.

Ouderbijdrage 2019-2020

Het overzicht van de ouderbijdrage 2019-2020 vindt u hier.