Ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt €50 euro per jaar. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.
Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Om, t.b.v. de organisatie, inzicht te krijgen in welke leerlingen, waaraan deel wensen te nemen zullen de ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar (en indien wenselijk of noodzakelijk mogelijk nog gedurende het schooljaar) via de e-mail benaderd worden om digitaal hun keuze(s) kenbaar te maken.

Kluisjes

Ook op het gebied van veiligheid doen we graag wat extra’s. Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar. Om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen stellen wij gratis kluisjes ter beschikking. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van het schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot vergoeding van de schade ontstaan. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Schoolpas

Aan het begin van de schoolloopbaan wordt een app voor het openen van het kluisje beschikbaar gesteld en een app waarmee gekopieerd kan worden. Aan het begin van het schooljaar wordt een printtegoed geactiveerd. Een leerling die de vraag krijgt zich te legitimeren gebruikt daarvoor zijn Magisterapp.

Leerlingen die niet beschikken over een smartphone kunnen een schoolpas aanvragen voor het openen van de kluisjes en het printen. Bij verlies van de pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor het maken van een nieuwe schoolpas.

Facturatie

Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit zult u hiervoor, vooraf een digitale factuur ontvangen

Ouderbijdrage 2021-2022

Belangrijk

In verband met de onzekerheden door de COVID-19 crisis kunnen wij op dit moment nog geen bestemmingen en prijzen garanderen voor dit schooljaar. Zowel de genoemde bestemmingen als prijzen zijn dan ook indicatief. Zodra bekend wordt dat de omstandigheden volstrekt  veilig zijn om reizen en excursies te organiseren, communiceren wij dit met u. Dan komt er ook een definitief aanbod.

Onderstaande overzichten zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de MR.