Leerlingbegeleiding

Het Dr. Mollercollege wil alle leerlingen begeleiding en zorg bieden, die nodig is om de school met succes te doorlopen. De school hanteert daarbij het ‘mentor als spil’-model. De mentor speelt de centrale rol bij de begeleiding van de leerlingen. In de onderbouw is de mentor gekoppeld aan een klas. In de bovenbouw is de leerling gekoppeld aan de mentor. Er is sprake van een doorlopend mentoraat.

Het mentoraat is dus de basis voor de geïntegreerde aanpak van de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke begeleiding en de keuzebegeleiding.

De persoonlijke begeleiding richt zich op leerlingen met persoonlijke problemen van allerlei aard. De leerlingen op onze school zijn op een zodanige leeftijd dat bijzondere gebeurtenissen in hun persoonlijke omstandigheden (thuis of op school) soms kunnen leiden tot problemen. Mentoren willen de leerlingen helpen bij het oplossen van deze problemen. Bovendien zijn hiervoor speciaal opgeleide leerlingenbegeleiders aangesteld.

1. Mentor

De mentor is de contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s). Bij hem/haar kunnen ze informatie krijgen over de vorderingen en de ontwikkeling van hun kind en ook bij vragen of problemen zal de mentor met de ouder(s)/verzorger(s) overleggen. Daarom is het uitermate belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) bij eventuele problemen zo snel mogelijk contact opnemen met de mentor.

2. Zorgcoördinator

Mevrouw Masja de Kok is de zorgcoördinator van onze school. Zij coördineert de ondersteuning zoals wij die op onze school aanbieden. Ook is zij de contactpersoon met externe partners zoals de gemeente, GGD, GGZ, Veilig Thuis.

Tevens is zij anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator heeft als taak het in kaart brengen van de leerlingen die gepest worden/werden. Leerlingen kunnen ook bij de anti-pestcoördinator aangeven dat ze gepest worden, als ze dit liever niet met de mentor bespreken. Tevens zorgt de anti-pestcoördinator voor het preventieve programma en het ondersteunen van de mentoren bij pestgevallen. Daarnaast heeft de anti-pest-coördinator de mogelijkheid om curatieve programma’s in te zetten en waar nodig gesprekken te voeren met ouder(s)/verzorger(s) van gepeste en pester.

3. Leerlingbegeleider

Onze school kent twee leerlingenbegeleiders: mevrouw Anke Rooijakkers en mevrouw Natasja Duijster.
De leerlingenbegeleider probeert op school voor kinderen een ruggensteun te zijn bij sociaal-emotionele problemen. Niet alleen studieresultaten bepalen slagen of falen op school, ook de persoonlijke omstandigheden zijn belangrijk.
De leerlingbegeleider is opgeleid om jonge mensen op school bij te staan. De leerlingbegeleider werkt in dit kader samen met interne en externe professionals. Leerlingen die binnen de school niet verder kunnen worden geholpen, kunnen in overleg doorverwezen worden naar een instantie die beter of intensiever kan begeleiden. De gesprekken die de leerling met de leerlingenbegeleider voert, zijn uiteraard vertrouwelijk. De inhoud van de gesprekken wordt dan ook niet toegevoegd aan het leerlingendossier.

4. Decaan

Mevrouw Simone Kouwenberg is de decaan van onze school.
De school wil leerlingen helpen bij het maken van een juiste keuze met betrekking tot het schooltype, het profiel of leerweg en sector binnen de school én de keuze van een vervolgstudie. De leerlingen zijn nog vrij jong als ze moeten kiezen. Meestal weten ze nog niet goed wat ze na het eindexamen willen en zijn ze nauwelijks op de hoogte van alle studie- en beroepsmogelijkheden. De keuze van het juiste schooltype, profiel of leerweg is dus geen eenvoudige zaak en verdient gezien de consequenties alle aandacht. Aanleg en interesse spelen een belangrijke rol. Door het geven van een keuzelessen en het voeren van gesprekken trachten we de leerlingen te helpen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Voor een zorgvuldige begeleiding is het noodzakelijk dat de school, naast de behaalde studieresultaten, beschikt over aanvullende gegevens met betrekking tot de capaciteiten en belangstelling van de leerling. Dit aspect van de begeleiding valt vooral onder de taak van de decaan.

De schooldecaan is een functionaris die de leerlingen van onze school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) begeleidt bij de studie-­ en beroepskeuze. Het is haar taak de leerlingen optimaal te informeren over de mogelijkheden op school en de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden waar het gaat om verdere studie en het beroep. Het werk van een decaan is vanzelfsprekend afgestemd op de behoefte van de leerling. In de middenklassen ligt het accent dan ook op het begeleiden van de leerling bij het kiezen van het juiste profiel, terwijl het in de bovenbouw gaat om het kiezen van een vervolgopleiding eventueel gekoppeld aan een beroepskeuze.

Ondersteunende faciliteiten

Het Dr. Mollercollege is een school met een missie: “samen maken wij jouw ambities waar”. Met de komst van Passend Onderwijs is het van een nog groter belang dat duidelijk is omschreven welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met een hulpvraag. Via het toekennen van faciliteiten aan leerlingen die daar recht op hebben, willen we bereiken dat de onderwijsbelemmering grotendeels wordt gecompenseerd of zelfs weggenomen. Het ‘protocol ondersteunende faciliteiten’ geeft informatie hoe we op het Dr. Mollercollege omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben. Het kan hierbij gaan om faciliteiten die worden toegekend op basis van o.a. een diagnose dyslexie, AD(H)D, autisme.

We maken op onze school ook nog gebruik van een aantal externe begeleiders. Zij ondersteunen een aantal van onze leerlingen bij o.a. gedragsproblemen, maar begeleiden ook leerlingen die door sociale en medische problemen wat extra aandacht kunnen gebruiken.