Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie en gaan we proactief en planmatig te werk bij het realiseren, evalueren/meten en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie. Ons kwaliteitssysteem en is zowel ondersteunend als  signalerend. Zo borgen wij de kwaliteit met betrekking tot de ambities en doelen uit ons schoolplan waarvan in dit verband de belangrijkste is dat onze leerlingen zo veel mogelijk zonder onderbrekingen de voor hen passende VO-opleiding doorlopen.

Met ons kwaliteitszorgsysteem  bewaken we dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van onze leerlingen. In het kader van opbrengstgericht werken  stellen we zo nodig vast of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn ter verbetering.

We leggen verantwoording af over de kwaliteit aan alle interne en externe belanghebbenden. De resultaten maken we zichtbaar in Scholen op de Kaart en bespreken we frequent met ons bestuur, de medezeggenschapsraad (waarin ouders/leerlingen en personeel zijn vertegenwoordigd) en de raad van advies. Ook bespreken we de opbrengsten en andere aspecten van ons onderwijs en onze organisatie in ouderraad, leerlingenraad en in andere samenstellingen, zoals klankbord- en focusgroepen.

Ons stelsel van kwaliteitszorg is structureel ingebed in onze organisatie. Op scholengroepniveau hebben we een beleidsmedewerker kwaliteitsontwikkeling. Deze ondersteunt de medewerkers die zich op de locaties bezighouden met kwaliteit, met overzichten van de opbrengsten en met benchmarks en analyses en zo nodig met suggesties ter verbetering.  De kwaliteitswerkzaamheden hebben we opgenomen in onze kwaliteitskalender. Hiermee zorgen we ervoor dat de acties tijdig, systematisch en structureel door de daartoe aangewezen mensen worden uitgevoerd.

Kwaliteitszorg betekent bij ons o.a. dat we:

 • deelnemen aan het OMO-netwerk kwaliteit;
 • alle indicatoren met behulp van MMP (managementinformatiesysteem) en schooleigen “tools” (zoals rendementsposters) nauwlettend in de gaten gehouden om op deze manier in control te blijven en risico’s tijdig te signaleren;
 • periodiek tevredenheidsonderzoeken houden onder medewerkers, leerlingen en ouders;
 • zelfevaluaties uitvoeren en analyseren;
 • lesvisitaties uitvoeren met andere scholen van OMO en nabespreken;
 • de resultaten bespreken in de afdelingen, de teams, secties en individueel met docenten, wat leidt tot een groter bewustzijn van deze ontwikkelingen bij betrokkenen, die daarop actie kunnen nemen;
 • lesevaluaties door leerlingen laten uitvoeren en deze nabespreken in de functioneringsgesprekken.

Dit dekkend systeem van onderzoeken leidt waar nodig tot een plan van aanpak met verbeteracties. De scholen van onze scholengroep nemen deze acties op in hun jaarplanning.

Anno 1-8-2019 hebben al onze scholen het vertrouwen van de inspectie.

Burgerschap

Burgerschap

Visie:
Het Dr. Mollercollege profileert zich als een school waarbij veel aandacht is voor het respectvol samenleven, samenwerken en het aanbieden van meer dan alleen goed onderwijs. Gestreefd wordt naar actieve, zelfstandige, gemotiveerde en sociale leerlingen, die na hun middelbare schooltijd in staat zijn, passend bij hun leeftijd, hun rol in de pluriforme samenleving op te nemen en verder te ontwikkelen. Het thema burgerschapsvorming geeft mede concreet invulling aan de visie van de school.

Wat?
Bij burgerschapsvorming gaat het om de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en mensenrechten en het bijbrengen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving.

Burgerschapsvorming krijgt op de volgende manier vorm in de school.
1. Een veilige en open sfeer creëren
Een veilige en open sfeer is een cruciale voorwaarde voor burgerschapsonderwijs. Onze school scoort hoog op het thema veiligheid, leerlingen en ouders ervaren de school als veilig.

2. Structurele aandacht in de les
Burgerschap heeft een structurele plaats in de vakken. Dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten.

3. De wereld de school binnenhalen
Door de wereld de school binnen te halen is het mogelijk nog beter aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Gebeurtenissen in het leven van leerlingen of actuele maatschappelijke thema’s zijn een interessant vertrekpunt om te leren over verschillende talen en culturen en plekken in de wereld

4. Wat je leert van vragen stellen
Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Dat kun je onder meer doen door elkaar vragen te stellen en gezamenlijk te onderzoeken welke antwoorden en opvattingen er mogelijk zijn. Leerlingen leren dat maatschappelijke kwesties op verschillende manieren benaderd kunnen worden. Zo krijgt de ontwikkeling van ruimte en respect voor andere ideeën en opvattingen een plaats.

5. Democratie en hoe je dat leert
Ook is het belangrijk dat leerlingen leren om verschillende democratische principes toe te passen. Op onze school kunnen leerlingen oefenen met debatteren en argumenteren vanuit de tegenstander. Deze ervaringen op school zijn belangrijk, omdat ze bijdragen aan hoe leerlingen kijken naar de samenleving en naar maatschappelijke en politieke opvattingen en pluriformiteit.

6. Uitgaan van kernwaarden
Onderwijs in burgerschap begint bij breed gedragen kernwaarden als verdraagzaamheid en solidariteit. In onze school vinden we deze waarden heel belangrijk. In ons doen en laten komen ze tot uiting. We mogen elkaar aanspreken als de waarden onvoldoende tot uiting komen.

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Soms krijgt een school middelen via sponsoring. Als dat zo is geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

De Scholengroep heeft het landelijke convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” doorvertaald in een schooleigen regeling. Deze is goedgekeurd  door de MR en vindt u hier.

Verzekeringen

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden, of vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril, dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering

Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden zijn in te zien bij de financiële administratie van OMO SG De Langstraat. Vindt u de dekking onvoldoende, dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband,. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril, etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Lesgeld en gratis boeken

Lesgeld en gratis boeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Daarnaast is wettelijk geregeld, dat de school ieder leerjaar gratis aan leerlingen de voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking stelt. Hiervoor brengen wij ook geen borg of portokosten in rekening.

Voor de levering van ‘gratis’ schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouders van) onze leerlingen bij Iddink worden besteld. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. De meeste boeken dienen uiteraard aan het einde van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden. Eventuele schade aan de boeken of vermissing wordt in rekening gebracht.

Sommige leermiddelen behoren ouders zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om zaken als atlassen, woordenboeken, gymkleding, rekenmachines, verbruiksmaterialen, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, kunnen ouders er ook voor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.

Boeken

Betalingsregeling of financiële tegemoetkoming

Betalingsregeling of financiële tegemoetkoming

Het kan voorkomen dat ouders een bedrag verschuldigd zijn dat zij niet in één keer kunnen betalen. Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid tot het betalen in termijnen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw Jeannette Bouman van de financiële administratie van OMO SG De Langstraat (E: j.bouman@sgdelangstraat.nl / T: 0416-673933). Zij is bereikbaar op maandag en dinsdag. In overleg met de school kan dan een regeling worden getroffen.

Stichting Strohalm en Stichting Leergeld

Mogelijk heeft u een gezinsinkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Geen schoolkamp, niet met excursies meegaan, geen sportactiviteiten of kunstzinnige vorming. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, terwijl meedoen juist de horizon van kinderen vergroot: ze maken sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen, etc.

Om te voorkomen dat deze kinderen aan de kant blijven, kunnen ouders voor financiële ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten een beroep doen op Stichting Strohalm (voor gezinnen in de gemeente Waalwijk) of Stichting Leergeld (voor gezinnen in de gemeente Heusden). Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen.

Nadere informatie over Stichting Strohalm en Stichting Leergeld kunt u vinden op de websites van deze stichtingen, namelijk www.destrohalm.nl en www.leergeld.nl.

Ook willen wij u er op attenderen dat uw woongemeente, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning kan bieden of u kan wijzen op andere mogelijkheden. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen. Indien nodig bestaat er ook een mogelijkheid om een beroep te doen op het fonds van de school. Hieronder vindt u meer informatie over dat PAN-fonds.

Het PAN-fonds

Wij constateren regelmatig dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan bepaalde onderwijs gerelateerde activiteiten. Gezinnen beschikken simpelweg over te weinig geld. Deelname aan deze activiteiten stimuleert leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien. Zo vergroten zij hun kans op succes in hun vervolgstudie en in de maatschappij. Daarbij mag in onze ogen de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. De bankrekening van een gezin mag geen enkel kind buitensluiten. Leerlingen voor wie dat dreigt, kunnen een beroep doen op het PAN-fonds. Het PAN-fonds neemt dan mogelijk een deel van de kosten voor zijn rekening.

Het PAN-fonds is een fonds opgericht voor leerlingen die op het Dr. Mollercollege zitten. Het is bedoeld voor (ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen die het financieel niet breed hebben. De inkomenstoets wordt gedaan door Stichting Leergeld voor de leerlingen uit gemeente Heusden / Tilburg. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen woonachtig in gemeente Waalwijk dienen in bezit te zijn van een paswijzer, in gemeente Loon op Zand geldt hiervoor de 'Samen Loont' pas.

Hoe werkt het PAN-fonds?

Als u een beroep wilt doen op het PAN-fonds, kunt u mailen naar panfonds@drmollercollege.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier en de te volgen procedure.

Hoe kunt u ons helpen?

Wilt u een donatie doen, dan kunt u een bedrag storten op IBAN rekeningnummer: NL55RABO0334246903 t.n.v. SG. De Langstraat inzake PAN-FONDS Dr. Mollercollege. Wij danken u bijzonder hartelijk en wij kunnen u verzekeren dat leerlingen u immens dankbaar zijn!

7. Regelingen en reglementen

Klachten

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door deze klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Daarom vragen wij u in eerste instantie contact op te nemen met een van onze adjunct-directeuren. Voor de havo-afdeling met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl) en voor de vwo-afdeling met de heer J. Dierx (j.dierx@drmollercollege.nl).

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing, en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Ondersteuning leerlingen

Pestprotocol

Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Protocol ondersteunende faciliteiten

Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben.

Verzuimprotocol

Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo.

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat en beschrijft welke stappen van de beroepskrachten worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsreglement Deelraden

Het medezeggenschapsreglement Deelraden OMO SG De Langstraat regelt de samenstelling en bevoegdheden van de deeladviesraad.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies.

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut.

Reglement Ouderraad

Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor  privacy gerelateerde zaken kan met de school contact worden gezocht met de heer M. Dekker.

Privacy Statement

Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremontcollege, Walewyc-mavo, Van Haestrechtcollege en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen.

Responsible Disclosure Beleid

Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk.

Reglement cameratoezicht

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Overige

Rookbeleid

Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen en ouders

Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Reisprotocol begeleiders

Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te
houden.

Sponsorbeleid

Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement gebruik sociale media en andere communicatiemiddelen

De afspraken in dit reglement gelden voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
∙          noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
∙          noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
∙          passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Dr. Mollercollege

6. Financiële zaken – Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De leerlingen kunnen zich bij onze school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de bijbehorende examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (zie artikel 24a van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

Met de vergoeding die wij van de overheid krijgen, kunnen wij het normale onderwijs bekostigen, maar wij willen onze leerlingen meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan educatieve excursies naar musea en buitenlandse steden en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma.

Om, t.b.v. de organisatie, inzicht te krijgen in welke leerlingen, waaraan deel wensen te nemen zullen de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar (en indien wenselijk of noodzakelijk mogelijk nog gedurende het schooljaar) via de e-mail benaderd worden om digitaal hun keuze(s) kenbaar te maken.

Onze school vraagt geen zogenaamde algemene ouderbijdrage voor de schoolkosten. Dit betekent dat de school de kosten van een aantal activiteiten en diensten die veelal daaronder vallen, zoals een schoolpas en printkosten (tot een bepaald maximum) daaruit bekostigt.

Kluisjes

Ook op het gebied van veiligheid doen we graag wat extra’s. Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar. Om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen stellen wij gratis kluisjes ter beschikking. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot vergoeding van de schade ontstaan. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Schoolpas

Aan het begin van de schoolloopbaan wordt een schoolpas ter beschikking gesteld, die o.a. gebruikt kan worden voor het printen en kopiëren op school, de toegang tot kluisjes etc. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor het maken van een nieuwe schoolpas. Aan het begin van het schooljaar wordt op de schoolpas een kopieer- en printtegoed geactiveerd.

Facturatie

Indien u besluit  tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit, leidt dit tot een betalingsverplichting. U zult hiervoor een digitale factuur ontvangen.

Ouderbijdrage 2019-2020

Het overzicht van de ouderbijdrage 2019-2020 vindt u hier.

Passend onderwijs en samenwerkingsverband

Passend onderwijs en samenwerkingsverband (SWV)

Kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen binnen een groep van scholen in een regio (een samenwerkingsverband) verantwoordelijk zijn voor de opvang van zorgleerlingen, de zogenaamde zorgplicht.

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt en indien die plek er niet is bij een ander samenwerkingsverband. Allereerst moet de leerling qua kennisniveau wel passen binnen het aanbod van de gewenste school. Vervolgens moet deze school goed kijken naar wat een leerling nodig heeft aan extra zorg en ondersteuning en vaststellen of de school die kan bieden.

Indien dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een passende plek op een andere onderwijsinstelling. Passend Onderwijs is uiteraard niet denkbaar zonder de ouders. Zij zijn immers eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Zij hebben veel kennis over de situatie van hun kinderen en hebben daarom een belangrijke rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor hun kind. In het belang van het kind dienen alle betrokkenen bij de juiste schoolkeuze rekening te houden met elkaars mogelijkheden en belangen, opdat voor de leerling een passende plek kan worden gevonden.

Samenwerkingsverband

Overal in het land zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Het gebied waar onze school bij hoort is het gebied van de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd aan de Dodenauweg 2 in Kaatsheuvel. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vindt u hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremontcollege, de Walewyc-mavo en het Van Haestrechtcollege en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, het Prinsentuincollege en het Willem van Oranje College. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het SWV ontvangt vanaf 2014 de financiële middelen voor de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen via bepaalde verdeelsleutels ter beschikking gesteld aan de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

 • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
 • het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
 • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
 • aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP)waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Elke locatie van onze scholengroep heeft hierin beschreven hoe zij het bovenstaande vorm geeft.

Organisatie SWV-VO 30-09

Het SWV heeft de stichtingsvorm. Het toezichthoudend bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten VO- en VSO-scholen. De rector van onze scholengroep, mr. J van Pelt, maakt deel uit van dit bestuur namens OMO en is voorzitter.
Daarnaast heeft iedere VO-school een lid van de schoolleiding die ‘zorg’ in de portefeuille heeft, afgevaardigd in het Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Namens onze school is dat onze adjunct-directeur, dhr. Jos Dierx. Het SWV heeft ook een Zorgcoördinatorenoverleg (ZOCO). Aan dit netwerk neemt onze zorgcoördinator, mevrouw Masja de Kok, deel.

Er wordt gestreefd zo veel mogelijk leerlingen binnen de eigen regio onderwijs te bieden. Alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben in het basisprofiel beschreven welke leerlingen zij kunnen ondersteunen en op welke manier. Daarnaast hebben wij als Dr. Mollercollege aangegeven waar onze grens ligt als het gaat om ondersteuning aan leerlingen. Voor onze school zijn dat leerlingen die behoren tot de categorieën basisondersteuning en basisondersteuning plus. In de pluscategorie proberen we, afhankelijk van de zwaarte, de bij ons aangemelde leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daar waar extra ondersteuning nodig is, zal hulp worden gevraagd binnen het Samenwerkingsverband.

Samen met de andere VO-scholen binnen ons Samenwerkingsverband is het ondersteuningsplan een onderdeel van het dekkend aanbod, waartoe we bij wet verplicht zijn.
Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De gemeente Waalwijk regelt voor ons de leerplicht en het Schoolmaatschappelijk Werk (Farent sociaal werk).

Het ondersteuningsplan van het Dr. Mollercollege vindt u hier.

De tussenvoorziening

In het Passend Onderwijs spreken we over een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum). Een tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren. SWV VO De Langstraat heeft gezien zijn grootte gekozen voor één OPDC/Boost! waarin de expertise is samengebracht.

Als een school constateert dat zij een leerling (tijdelijk) niet het onderwijs kan bieden dat passend is voor die leerling, kan  deze door de ACT verwezen worden naar OPDC Boost. Dit kan zijn voor een crisisplaatsing of voor een onderwijsarrangement OPDC. Volledige terugkeer naar een reguliere onderwijssetting blijft het doel. OPDC Boost is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en kan daarbij ook gebruik maken van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum.

De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO of OPDC Boost!

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Wat betreft ons beleid voortijdig schoolverlaten (VSV) maken wij met onze scholen deel uit van de RMC’s 35 en 36 en passen wij het door ons onderschreven VSV-convenant toe en werken daartoe nauw samen met de afdelingen Leerplicht van de betrokken gemeenten.

5. Begeleiding en ondersteuning – Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Het Dr. Mollercollege wil alle leerlingen begeleiding en zorg bieden, die nodig is om de school met succes te doorlopen. De school hanteert daarbij het ‘mentor als spil’-model. De mentor speelt de centrale rol bij de begeleiding van de leerlingen.

Het mentoraat is dus de basis voor de geïntegreerde aanpak van de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke begeleiding en de keuzebegeleiding.

De persoonlijke begeleiding richt zich op leerlingen met persoonlijke problemen van allerlei aard. De leerlingen op onze school zijn op een zodanige leeftijd dat bijzondere gebeurtenissen in hun persoonlijke omstandigheden (thuis of op school) soms kunnen leiden tot problemen. Mentoren willen de leerlingen helpen bij het oplossen van deze problemen. Bovendien zijn hiervoor speciaal opgeleide leerlingenbegeleiders aangesteld.

 1. Mentor

  De mentor is de contactpersoon voor ouders. Bij hem/haar kunnen ze informatie krijgen over de vorderingen en de ontwikkeling van hun kind en ook bij vragen of problemen zal de mentor met de ouders overleggen. Daarom is het uitermate belangrijk dat ouders bij eventuele problemen zo snel mogelijk contact opnemen met de mentor.

 2. Zorgcoördinator

  Mevrouw Masja de Kok is de zorgcoördinator van onze school. Zij coördineert de ondersteuning zoals wij die op onze school aanbieden. Tevens is zij anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator heeft als taak het in kaart brengen van de leerlingen die gepest worden/werden. Leerlingen kunnen ook bij de anti-pestcoördinator aangeven dat ze gepest worden, als ze dit liever niet met de mentor bespreken. Tevens zorgt de anti-pestcoördinator voor het preventieve programma en het ondersteunen van de mentoren bij pestgevallen. Daarnaast heeft de anti-pest-coördinator de mogelijkheid om curatieve programma’s in te zetten en waar nodig gesprekken te voeren met ouders van gepeste en pester.

 3. Leerlingenbegeleider

  Onze school kent twee leerlingenbegeleiders: mevrouw Anke Rooijakkers en mevrouw Natasja Duijster.
  De leerlingenbegeleider probeert op school voor kinderen een ruggensteun te zijn bij sociaal-emotionele problemen. Niet alleen studieresultaten bepalen slagen of falen op school, ook de persoonlijke omstandigheden zijn belangrijk.
  De leerlingbegeleider is opgeleid om jonge mensen op school bij te staan. De leerlingbegeleider werkt in dit kader samen met interne en externe professionals.
  Leerlingen die binnen de school niet verder kunnen worden geholpen, kunnen in overleg doorverwezen worden naar een instantie die beter of intensiever kan begeleiden.
  De gesprekken die de leerling met de leerlingenbegeleider voert, zijn uiteraard vertrouwelijk. De inhoud van de gesprekken wordt dan ook niet toegevoegd aan het leerlingendossier.

 4. Decaan

  Mevrouw Simone Kouwenberg is de decaan van onze school.
  De school wil leerlingen helpen bij het maken van een juiste keuze met betrekking tot het schooltype, het profiel of leerweg en sector binnen de school én de keuze van een vervolgstudie. De leerlingen zijn nog vrij jong als ze moeten kiezen. Meestal weten ze nog niet goed wat ze na het eindexamen willen en zijn ze nauwelijks op de hoogte van alle studie-­ en beroepsmogelijkheden. De keuze van het juiste schooltype, profiel of leerweg is dus geen eenvoudige zaak en verdient gezien de consequenties alle aandacht. Aanleg en interesse spelen een belangrijke rol. Door het geven van een keuzelessen en het voeren van gesprekken trachten we de leerlingen te helpen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt aan leerlingen en ouders. Voor een zorgvuldige begeleiding is het noodzakelijk dat de school, naast de behaalde studieresultaten, beschikt over aanvullende gegevens met betrekking tot de capaciteiten en belangstelling van de leerling. Dit aspect van de begeleiding valt vooral onder de taak van de decaan.

  De schooldecaan is een functionaris die de leerlingen van onze school in overleg met de ouders begeleidt bij de studie-­ en beroepskeuze. Het is haar taak de leerlingen optimaal te informeren over de mogelijkheden op school en de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden waar het gaat om verdere studie en het beroep. Het werk van een decaan is vanzelfsprekend afgestemd op de behoefte van de leerling. In de middenklassen ligt het accent dan ook op het begeleiden van de leerling bij het kiezen van het juiste profiel, terwijl het in de bovenbouw gaat om het kiezen van een vervolgopleiding eventueel gekoppeld aan een beroepskeuze.

Ondersteunende faciliteiten

Het Dr. Mollercollege is een school met een missie: “samen maken wij jouw ambities waar”. Met de komst van Passend Onderwijs is het van een nog groter belang dat duidelijk is omschreven welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met een hulpvraag. Via het toekennen van faciliteiten aan leerlingen die daar recht op hebben, willen we bereiken dat de onderwijsbelemmering grotendeels wordt gecompenseerd of zelfs weggenomen. Het ‘protocol ondersteunende faciliteiten’ geeft informatie hoe we op het Dr. Mollercollege omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben. Het kan hierbij gaan om faciliteiten die worden toegekend op basis van o.a. een diagnose dyslexie, AD(H)D, autisme.

We maken op onze school ook nog gebruik van een aantal externe begeleiders. Zij ondersteunen een aantal van onze leerlingen bij o.a. gedragsproblemen, maar begeleiden ook leerlingen die door sociale en medische problemen wat extra aandacht kunnen gebruiken.