In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk. De school werkt in dit kader nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente en is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden. De leerplichtambtenaar kan sancties (o.a. proces-verbaal) opleggen. Deze link leidt u direct naar de pagina van de gemeente Waalwijk met hierop de regels, procedures en afspraken.

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Dr. Mollercollege het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Verzuim en verlof worden gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde ”verzuimcoördinator” (mevrouw E. Gordijn).

Als er een reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor dit verzuim houden. De daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Er zijn drie vormen van verzuim

1. Geoorloofd verzuim: dit is verzuim vanwege ziekte (zie de procedure hieronder beschreven) of een andere geldige reden (hiervoor kunt u het beste telefonisch contact met de school opnemen).

Bij ziekte: Als uw kind ziek is, meldt u dit tussen 07.50 en 08.30 uur. Het ziekmelden van uw kind doet u bij voorkeur via Magister 6. Dat kan via Magister Web of via de Magister App. U kunt uw kind ook telefonisch ziek melden bij een van de medewerkers van de leerlingenbalie. Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in Magister. In verband met de controle wordt van ouders verwacht dat zij afwezigheid direct melden aan de school. Als uw kind weer beter is, kan dit telefonisch, per mail (verzuim@drmollercollege.nl) of via een briefje ‘lesverzuim-betermelding formulier’ gemeld worden.

Soms gebeurt het dat ouders hun kind ziekmelden omdat geen extra verlof wordt toegekend. In zo’n geval zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld, die dan mogelijk op huisbezoek komt. Als vast komt te staan dat er geen sprake van ziekte is (geweest) dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Meer informatie over de Leerplichtwet is te verkrijgen bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk: mevrouw V. van Breemen, tel. 683589 (vvanbreemen@waalwijk.nl) en op de site van de gemeente Waalwijk (zie bovenstaande link).

2.Signaalverzuim: dit verzuim, dat zich vaak uit in spijbelgedrag, kan een gevolg zijn van achterliggende problematiek, b.v. problemen op school of thuis of problemen van lichamelijke, psychische of culturele aard. Bij leerlingen die frequent of langdurig worden ziek gemeld kan een doorverwijzing naar de jeugdarts volgen via het zogenaamde M@zl-traject.

Als het M@zl-traject niet het gewenste effect heeft gehad en er niet wordt meegewerkt aan de vervolgafspraken, dan kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden en in het uiterste geval een proces-verbaal opmaken. In sommige gevallen kunnen spijbelaars (vanaf 12 jaar) naar Bureau HALT worden verwezen.

3. Luxe verzuim: dit verzuim heeft o.a. betrekking op verlof in verband met b.v. eerder afreizen naar een vakantieadres of later terugkeren van een vakantie of lang weekend zonder dat hiervoor toestemming is verleend. Dit verzuim is ongeoorloofd en de afspraak is, dat dit verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal kan of zal opmaken.

Verlof

Afspraken bij een tandarts of bij andere artsen dienen vooraf doorgegeven te worden bij de leerlingenbalie. Bij voorkeur dienen deze afspraken buiten de lestijden te worden gemaakt. U dient dit verlof altijd vooraf telefonisch of per mail (verzuim@drmollercollege.nl) te melden bij de verzuimcoördinator (mevrouw Gordijn).

Verder biedt de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden (dus anders dan voor arts- of tandartsbezoek), zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad en om medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof voor uw zoon/dochter kunt krijgen doet u er verstandig aan om even van tevoren telefonisch of per mail met de verzuimcoördinator contact op te nemen. U dient dit verlof bij voorkeur telefonisch te melden.

Als uw vakantieverlof buiten de schoolvakanties wilt, betekent dit niet automatisch dat uw zoon/dochter recht heeft op dit verlof. Uw werkgever dient in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen zodat verlof buiten de schoolvakantie tot een minimum beperkt blijft.

De procedure voor het aanvragen van vakantieverlof buiten de schoolvakantie

  • Dien tijdig een aanvraagformulier in bij de verzuimcoördinator van de school. Voor vakantieverlof (artikel 13a) minimaal twee maanden van tevoren. Het aanvraagformulier vindt u hier. Ingeval van vakantieverlof kan om een werkgeversverklaring worden gevraagd.
  • De leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd.
  • We informeren als school bij andere scholen als daar minderjarige broer(s) en of zus(sen) op zitten.
  • Als het verlof kan wordeningewilligd, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
  • Als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat gemotiveerd mededelen. Hierover zult u dan van tevoren “gehoord” worden. In het besluit zal tevens worden aangegeven hoe de bezwaarschriftenprocedure verloopt.