Als uw vakantieverlof buiten de schoolvakantie valt, betekent dit niet automatisch dat uw zoon/dochter recht heeft op verlof buiten de vastgestelde vakantieperiodes. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen.

Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden (dus anders dan voor arts- of tandartsbezoek), zoals b.v. huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad en om medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof voor uw zoon/dochter kunt krijgen doet u er verstandig aan om even van tevoren met de verzuimcoördinator contact op te nemen.

De procedure voor het aanvragen van verlof

 • Dien tijdig een aanvraagformulier in bij de verzuimcoördinator van de school. Voor vakantieverlof (artikel 13a) minimaal twee maanden van tevoren. Het aanvraagformulieren vindt u hier. Ingeval van vakantieverlof kan om een werkgeversverklaring worden gevraagd, die getoetst kan worden.
 • De leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd.
 • Als het verlof wordt ingewilligd, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
 • Als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat gemotiveerd mededelen. Hierover zult u dan van tevoren “gehoord” worden. In het besluit zal tevens worden aangegeven hoe de bezwaarschriftenprocedure verloopt.

Verzuim

Er zijn drie vormen van verzuim:

 1. Geoorloofd verzuim: dit is verzuim vanwege ziekte (zie de procedure hieronder beschreven) of een andere geldige reden (hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen).
 2. Signaalverzuim: dit verzuim, dat zich vaak uit in spijbelgedrag, is vaak een uiting van achterliggende problematiek, b.v. problemen op school of thuis of problemen van lichamelijke, psychische of culturele aard.
  Bij leerlingen die zich frequent of langdurig ziekmelden kan een doorverwijzing naar de jeugdarts volgen via het zogenaamde M@zl-traject.
  Als het M@zl-traject niet het gewenste effect heeft gehad en niet wordt mee gewerkt aan de vervolgafspraken dan kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden en in het uiterste geval een proces-verbaal opmaken. In sommige gevallen kunnen spijbelaars (vanaf 12 jaar) naar Bureau HALT worden verwezen.
 3. Luxe verzuim: dit verzuim heeft o.a. betrekking op verlof in verband met b.v. eerder afreizen naar een vakantieadres of later terugkeren van een vakantie of lang weekend. De afspraak is, dat dit verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal zal opmaken.

Als uw kind ziek is, moet u tussen 07.50 en 08.30 uur contact opnemen met de school. Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in de leerlingenadministratie. Soms gebeurt het dat ouders hun kind ziekmelden omdat geen extra verlof wordt toegekend. In zo’n geval zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld, die dan op huisbezoek komt. Als vast komt te staan dat geen sprake van ziekte is (geweest) dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Aan de directeuren is verzocht om de aanvraag/verzuimprocedures stipt op te volgen. Meer informatie over de Leerplichtwet is te verkrijgen bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk: mevrouw V. van Breemen, tel. 683589 (vvanbreemen@waalwijk.nl)