OMO SG De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit verband zorgt ervoor dat de individuele scholen op een hoger niveau kunnen presteren.

Wij richten ons op cognitieve groei van leerlingen, op hun culturele ontwikkeling en op hun persoonlijkheidsontwikkeling, zodat zij in staat zijn een passend maatschappelijk vervolg te geven aan hun opleiding.

Wij onderscheiden ons door op een innovatieve wijze opleidingen aan te bieden die volledig aansluiten bij de doelgroepen en ruimschoots aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoen. Hiertoe zijn we telkens op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het onderwijs en de organisatie te verbeteren, zodat blijvend kan worden voldaan aan de zich ontwikkelende externe eisen. De visie op onderwijs binnen OMO SG De Langstraat, en dus binnen onze school, is gericht op alle leerlingen en bevat de volgende kernelementen:

Goed onderwijs
We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau.  Daarbij streven we naar voor die leerling optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om kwaliteit  te leveren.  We willen de leerling het onderwijs aanbieden dat het beste past  bij zijn of haar intellectuele capaciteiten én het persoonlijk karakter.Daarbij is er ruimte om rekening te houden met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan.

Respectvol samenleven en samenwerken
In het verlengde van de opvoeding door de ouders/verzorgers willen we een set van waarden overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden vanuit  onze katholieke traditie.

Zorg en begeleiding in dienst van de onderwijsdoelen
We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd waarin de basiszorg is aangegeven. De grenzen van de zorg worden bepaald door de mogelijkheden die de school heeft. Waar zorg nodig is die niet primair gericht  is op het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces, heeft de school een signaalfunctie en verwijst ze naar andere instanties.

Meer dan goed onderwijs
Het vormende aspect van ons onderwijs komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming  op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied  plaats. We willen planmatig en gericht  werken aan de vorming  van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de wereld van morgen.