Algemene informatie over Deelraad MR

Deelraad Medezeggenschapsraad (DMR): algemene informatie voor ouders

De Deelraad MR is sinds het schooljaar 2014-2015 de opvolger van de informele Klankbordgroep MR, die advies uitbracht aan de MR-leden van de betreffende deelschool. Belangrijkste verandering is dat de Deelraad MR formele advies- en instemmingsbevoegdheden heeft gekregen. Het gaat dan om beleidsmatige zaken van de deelschool zelf, zoals de schoolgids, het schoolplan, het leerlingenstatuut, de invulling van de onderwijstijd en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De nieuwe Deelraad Medezeggenschap van het Dr. Mollercollege bestaat uit 7 personen: 4 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 ouders.

De leden van de Deelraad zijn:

 

Namens personeel:

Susan van Laarhoven (voorzitter)

Peter Didden

Ad Rombouts

Julia Levy

 

Namens leerlingen:

Juul Veraa

Erin van Gestel

 

Namens ouders:

René Schoenmakers

Ingrid Kruijssen

 

Meer informatie?

De vergadering van de Deelraad is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een onderwerp dat niet toestaat volgens een derde van de leden. Ouders kunnen de Deelraad overigens verzoeken om een onderwerp of voorstel te agenderen. U kunt hierover contact opnemen via deelraadmr@drmollercollege.nl.