Samenwerkingsverband

Overal in het land zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Het gebied waar onze school bij hoort is het gebied van de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd in de Kastanjestraat 4 in Waalwijk, telefoon 0416-760770. Na de herfstvakantie verhuizen beide samenwerkingsverbanden naar de Dodenauweg 2 in Kaatsheuvel. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vindt u hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremontcollege, de Walewyc-mavo en het Van Haestrechtcollege en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, het Prinsentuincollege en het Willem van Oranjecollege. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het SWV ontvangt vanaf 2014 de financiële middelen voor de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen verdeeld over de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

  • Het passend onderwijs in hun regio inrichten;
  • Het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
  • Leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
  • Aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP)waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien.

Organisatie SWV-VO 30-09

Het SWV heeft de stichtingsvorm. Het toezichthoudend bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten VO- en VSO-scholen. De rector van onze scholengroep, mr. J van Pelt, maakt deel uit van dit bestuur namens OMO.
Daarnaast heeft iedere VO-school een lid van de schoolleiding die ‘zorg’ in de portefeuille heeft, afgevaardigd in het Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Namens onze school is dat onze directeur, dhr. C. Maas. Het SWV heeft ook een Zorgcoördinatorenoverleg (ZOCO). Aan dit netwerk neemt onze zorgcoördinator, mevrouw M. de Kok, deel.

De tussenvoorziening

In het Passend Onderwijs spreken we over tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum). Een tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk meer intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren. SWV VO De Langstraat heeft gezien zijn grootte gekozen voor één OPDC/Boost! waarin de expertise is samengebracht.

Als een school constateert dat zij een leerling (tijdelijk) niet het onderwijs kan bieden dat passend is voor die leerling, kan  deze door de ACT verwezen worden naar OPDC Boost. Dit kan zijn voor een crisisplaatsing of voor een onderwijsarrangement OPDC. Volledige terugkeer naar een reguliere onderwijssetting blijft het doel. OPDC Boost is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en kan daarbij gebruik maken van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum.

De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO of OPDC Boost!