Het Dr. Mollercollege heeft zoals elke school van OMO Scholengroep de Langstraat een toelatingscommissie. Deze neemt na overleg formeel het besluit tot toelating van een leerling op de school.  

Op basis van de verzamelde informatie neemt de toelatingscommissie een besluit, waarvan de ouders/verzorgers en de afleverende school schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Bezwaar tegen het besluit van de school kan schriftelijk en met redenen omkleed ingediend worden bij de directeur binnen vijf werkdagen na meedelen van het besluit. De regeling voor toelating treft u aan in de schoolgids. 

 

Samenstelling

De toelatingscommissie bestaat uit de adjunct-directeur en de leerjaarcoördinator of teamcoach van de afdeling waarvoor toelating wordt gevraagd.  

 

Werkwijze toelatingscommissie

Elk verzoek tot toelating in de brugklas of een hoger leerjaar van het Dr. Mollercollege wordt voorgelegd aan de toelatingscommissie. De commissie behandelt het verzoek volgens de onderstaande afspraken en beslist over al dan niet toelaten. 

 

Aanmelding vóór 1 april

De toelatingscommissie: 

  • Kijkt of er plaats is in het leerjaar van de gevraagde opleiding.
  • Voert (vanaf instroom leerjaar 2) een intakegesprek met de aspirant-leerling en ouders/verzorgers.
  • Verzamelt de benodigde informatie bij de afleverende school en bij ouders/verzorgers. In het geval de toelatingscommissie nader onderzoek noodzakelijk acht en ouders/verzorgers daaraan geen medewerking willen verlenen, heeft dit tot gevolg dat de commissie afwijzend zal beslissen op het verzoek tot toelating.
  • Beoordeelt of de aspirant-leerling tijdig is aangemeld conform de toelatingsprocedure en in principe toelaatbaar is op het Dr. Mollercollege. 
  • Beslist over het verzoek tot toelating op basis van de verkregen informatie en het toelatingsbeleid van het Dr. Mollercollege.
  • Stemt over toelating van de aspirant-leerling. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de adjunct-directeur de doorslag.
  • Vraagt na toestemming van ouders/verzorgers het volledige dossier van de afleverende school.  
  • Brengt binnen zes weken na aanmelding de ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

Voor aanmelding na 1 april volgt uitsluitsel over de definitieve plaatsing uiterlijk de vrijdag voor de zomervakantie. De termijn van 6 weken geldt dan niet.