Tweetalig onderwijs (TTO)


Het Dr. Mollercollege in Waalwijk kent sinds schooljaar 2006-2007 tweetalig onderwijs (TTO). Dit houdt in dat de eerste drie jaren bij minimaal 50% van de lessen Engels wordt gebruikt. In een tweetalige klas spreken docenten en leerlingen in principe dus geen Nederlands, maar Engels. Dit actieve gebruik van de taal leidt tot meer zelf vertrouwen bij het gebruik van het Engels, en tot een grotere taalvaardigheid dan in het reguliere onderwijs. In het nieuwe programma van TTO is wereldburgerschap een belangrijk uitgangspunt. Ongeveer de helft van onze leerlingen volgt in de onderbouw het tweetalige programma. Heeft een leerling de eerste drie jaren succesvol doorlopen dan krijgt hij of zij een officieel certificaat. TTO is namelijk een officieel keurmerk van het Europees Platform ( Nuffic).

Eisen om TTO certificaat te behalen:

Vwo

De TTO 3 leerling moet bewijzen dat hij/zij aan het einde van het schooljaar ERK niveau B2 heeft. Dit niveau toetsen we met behulp van het Checkpoint Examen dat in april op school wordt afgenomen. Het examen richt zich op de volgende vaardigheden: lezen, schrijven en het gebruik van de Engelse taal. Het checkpoint examen wordt beoordeeld door een externe corrector. Luistervaardigheid en spreekvaardigheid zullen worden beoordeeld dor de English plusdocent van de leerling. Leerlingen die het B2 niveau niet halen, krijgen geen TTO certificaat maar mogen wel deelnemen aan een herkansing die het volgend schooljaar plaatsvindt. De leerlingen die dan slagen krijgen alsnog hun TTO certificaat.

Havo

De TTO 3 leerling moet bewijzen dat hij/zij aan het einde van het schooljaar ERK niveau B1 heeft. Dit niveau toetsen we met behulp van het Checkpoint Examen dat in april op school wordt afgenomen. Het examen richt zich op de volgende vaardigheden: lezen, schrijven en het gebruik van de Engelse taal. Het Checkpoint Examen wordt beoordeeld door een externe corrector. Luistervaardigheid en spreekvaardigheid zullen worden beoordeeld door de English plusdocent van de leerling. Leerlingen die het B1 niveau niet halen, krijgen geen TTO certificaat en mogen niet deelnemen aan het Cambridge/IB programma dat in leerjaar 4 en 5 wordt aangeboden. Wel is het zo dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een herkansing die het volgend schooljaar plaatsvindt. Leerlingen die slagen krijgen dan alsnog hun TTO certificaat. Deze leerlingen kunnen niet meer toegelaten worden tot het CAE/pre-IB programma.

          

Europese en internationale oriëntatie

Europese en internationale oriëntatie is een belangrijk onderdeel van TTO. Ook door het aanbieden van het programma “Global Perspectives” in de brugklas willen we het wereldburgerschapdenken van onze leerlingen bevorderen. Docenten die dit programma aanbieden hebben hiervoor een speciale scholing gevolgd.

TTO leerlingen krijgen een brede internationale oriëntatie door het volgen van een internationaal programma. Dit kan op verschillende manieren. Te denken valt aan samenwerkingsprojecten met scholen in binnen- en buitenland, e-mailprojecten, het leren over Europese geschiedenis of deelnemen aan een uitwisseling.
Deze internationale contacten laten leerlingen over de grenzen heen kijken én de taal gebruiken in een natuurlijke omgeving.

Waarom TTO?

Engels is niet alleen de voertaal van veel opleidingen, het is de internationale taal bij uitstek. Wie na havo of vwo in het buitenland wil gaan studeren heeft uiteraard een grote voorsprong met een TTO-opleiding. In Nederland zijn ook steeds meer opleidingen op universiteit en hbo volledig Engelstalig, dus ook dichter bij huis heeft een leerling voordeel van TTO. Na het behalen van het TTO-certificaat in jaar 3, kan een leerling er bovendien voor kiezen om in de vierde klas op te gaan voor het Cambridge examen (CAE) gecombineerd met een voorbereiding op het IB-programma (International Baccalaureate). Het IB programma wordt aangeboden in de klassen 4 en 5 (havo) of 5 en 6 (vwo) aan leerlingen die het TTO certificaat hebben gehaald. De vwo leerlingen zijn alleen toelaatbaar tot klas 5 en 6 IB als ze geslaagd zijn voor het CAE diploma in klas 4. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de IB klassen. Over toelating tot IB beslissen de vakdocenten. Leerlingen die het CAE en IB diploma hebben zijn toelaatbaar op vrijwel elke Engelstalige universiteit. Het IB is een uniek programma dat alleen gecertificeerde TTO-scholen mogen aanbieden.

Leuk en afwisselend

TTO is een boeiende en af wisselende opleiding, met veel extra activiteiten, zoals een werkweek in
Engeland in klas 1, excursies, onder meer naar het Europees Parlement in Brussel en een uitwisseling in klas 3. Door de internationale oriëntatie krijgt een leerling een brede blik op de wereld, en door de talenkennis kan hij of zij zich op veel plaatsen verstaanbaar maken.

Voor wie is TTO?

Het TTO is een extra onderwijsaanbod dat we doen aan al onze onderbouwleerlingen (klas 1 t/m 3). Er wordt van de leerling die deelneemt een bepaalde inzet verlangd (“commitment”). Deelname wordt alleen gecontinueerd indien het zgn. “commitment” cijfer positief is.

Doubleren in een TTO klas mag ook alleen als dit “commitment” cijfer positief is. Voor de deelname aan TTO vragen wij een bijdrage van de ouders/verzorgers. Er zijn namelijk extra kosten aan dit programma verbonden. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt dit € 400,- per leerjaar.

Voor minder draagkrachtige ouders kan deze bijdrage een probleem zijn. Daarover gaan we graag met u in gesprek. Een gespreide betaling of een (gedeeltelijke) kwijtschelding behoren tot de mogelijkheden. Tot slot is het nog mogelijk een beroep te doen op het zogenaamd “PAN-fonds” (zie H. 6 Financiële zaken – schoolkosten). Leerlingen worden dus nooit uitgesloten van het TTO-onderwijs om de reden dat de ouders/verzorgers aan de vrijwillige bijdrage (deels) niet voldoen. Bij onvoldoende financiering kan een activiteit afgelast worden.