Internationalisering

Het Dr. Mollercollege wil door middel van contacten en uitwisselingen leerlingen en personeel stimuleren over de grenzen van hun eigen omgeving heen te kijken, ja Europees en zelfs werelds leren denken. Leerlingen en personeel krijgen daarvoor verschillende mogelijkheden aangeboden. We streven ernaar om elke leerling gedurende de schoolcarrière een buitenlandervaring mee te geven. In toenemende mate is daarin een uitwisseling met leeftijdgenoten opgenomen.

Onze school is ook aangesloten bij het Global Citizen Network. Dit is een samenwerkingsverband o.l.v. Nuffic waarin 60 scholen in het voortgezet onderwijs werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij.

Om met internationalisering bezig te zijn hoef je het niet ver te zoeken. In Waalwijk en omgeving is op dit gebied heel veel te vinden. Samen met de gemeente Waalwijk en de Rabobank De Langstraat bouwen we aan een netwerk van contacten met bedrijven en organisaties die internationaal werken. We hopen dat het netwerk zo omvangrijk wordt, dat we alle leerlingen tenminste één keer kunnen laten ervaren dat het buitenland dicht bij huis begint. De komende jaren werken we gestaag door aan het verbreden en verdiepen van internationalisering in onze school.

In de TTO klassen wordt extra aandacht besteed aan de Europese dimensie, maar ook aan het wereldburgerschap. In de brugklas krijgen alle TTO-leerlingen het programma “Global Perspectives” aangeboden. Voor TTO leerlingen in klas 3 wordt er naar gestreefd een uitwisseling met leerlingen uit een Europees land mee te maken. In klas 4 hebben gymnasiasten een uitwisseling met leerlingen uit Griekenland. In klas 4 havo en 5 vwo kan een beperkte groep leerlingen deelnemen aan een uitwisseling met een school in de VS. Ter dekking van een deel van de kosten van deze uitwisselingen krijgt de school subsidie van Nuffic. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van deelnemende leerlingen wordt een bijdrage gevraagd.