Slaag-zak regeling
Havo

De eindcijfers worden uitgedrukt in een heel cijfer. Het cijfer van alle vakken wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel cijfer, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 zijn of minder naar beneden afgerond en indien de cijfers 50 of meer zijn naar boven.

Geslaagd is de kandidaat die:
A1:      een gemiddelde van bij het centraal examen behaalde cijfers van tenminste 5,5 heeft behaald;
A2:      maximaal één 5 heeft gehaald in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A, B);
A3:      geen enkel cijfer mag afgerond lager zijn dan een 4;
A4:      voor lichamelijke opvoeding is ten minste de beoordeling "voldoende" behaald.

Én m.b.t. de eindcijfers (= gemiddelde van SE en CE, op hele afgerond):

B1:       alle eindcijfers zijn een 6 of hoger, of
B2:      één 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger heeft behaald, of
B3:      één 4 en voor zijn overige vakken een 6 of hoger heeft behaald, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers
onafgerond tenminste 6,0 is, of
B4:      twee vijven behaald heeft en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers
onafgerond tenminste 6,0 is, of
B5:      één 5 en één 4 behaald heeft en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers
onafgerond tenminste 6,0 is.

Vwo

De eindcijfers worden uitgedrukt in een heel cijfer. Het cijfer van alle vakken wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel cijfer, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 zijn of minder naar beneden afgerond en indien de cijfers 50 of meer zijn naar boven.

Geslaagd is de kandidaat die:
A1:      culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding met een “voldoende” of “goed” heeft afgesloten;
A2:      een gemiddelde van bij het centraal examen behaalde cijfers van tenminste 5,5 heeft behaald;
A3:      maximaal één 5 heeft gehaald in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (A, B of C);
A4:      geen enkel cijfer is afgerond lager dan een 4.

Én m.b.t. de eindcijfers (= gemiddelde van SE en CE, op hele afgerond):

B1:      voor alle vakken, een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of
B2:      één 5 als eindcijfer en voor de overige vakken een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of
B3:      één 4 als eindcijfer en voor zijn overige vakken een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, waarbij het gemiddelde van
de eindcijfers onafgerond tenminste 6,0 is, of
B4:      twee vijven als eindcijfer behaald heeft en voor zijn overige vakken een eindcijfer 6 of hoger, waarbij het gemiddelde
van de eindcijfers onafgerond tenminste 6,0 is, of
B5:      één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4 behaald heeft en voor zijn overige vakken een eindcijfer 6 of hoger, waarbij het
gemiddelde van de eindcijfers onafgerond tenminste 6,0 is.

Cum laude regeling

Havo
Voor havo moet het onafgeronde gemiddelde van de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer in het vrije deel minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6.

Vwo
Een leerling is bevorderd met toekenning van het judicium cum laude als ten minste het onafgeronde gemiddelde eindcijfer 8,0 is, berekend op basis van de afgeronde eindcijfers en er geen eindcijfer lager dan 7 is. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar hier geldt dat het cijfer voor de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 7.