Deel Adviesraad (DAR)

Alle scholen binnen de scholengroep hebben een eigen deelraad. In deze raad komt alles aan de orde wat voor de school zélf van belang is en waarover de school(leiding) zelf zeggenschap heeft. De DAR is tevens de formele gesprekspartner voor de schooldirectie. Daarnaast vervult de DAR een adviserende rol richting de Medezeggenschapsraad (MR) van OMO Scholengroep De Langstraat via de gekozen afvaardiging. De MR heeft instemmingsrecht.

De raad bestaat uit drie geledingen: personeelsgeleding (4 leden), oudergeleding (2 leden) en leerlinggeleding (2 leden).

Leden namens personeel

Susan van Laarhoven (voorzitter)

Peter Didden

Ad Rombouts

Julia Levy

Leden namens leerlingen

Daisy Momotenko

Niek Brok

Leden namens ouders

Barry Pieters

Vacature

Meer informatie?

De vergadering van de Deel Adviesraad is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een onderwerp dat niet toestaat volgens een derde van de leden. Ouders kunnen de Deel Adviesraad overigens verzoeken om een onderwerp of voorstel te agenderen. U kunt hierover contact opnemen via deelraadmr@drmollercollege.nl.

Het jaarverslag van 2018 vindt u hier.