Doorstroom van havo 5 of vwo 6 naar VAVO  (Voortgezet Algemeen onderwijs voor VOlwassenen)

Voor leerlingen die gezakt zijn in havo 5 of vwo 6 bestaat er, naast het jaar overdoen op het Dr. Mollercollege, bij uitzondering de mogelijkheid om alsnog het diploma te behalen door middel van detachering naar het VAVO (dit geldt niet voor leerlingen van 18 jaar en ouder).

De leerling behaalt hier de vakken die onvoldoende waren en vult zo de cijferlijst met de al behaalde vakken aan tot een diplomawaardige lijst.

Spelregels:

  • Detachering betreft leerlingen die nog geen 18 jaar zijn bij het begin van het schooljaar, en dus niet rechtstreeks ingeschreven kunnen worden bij het VAVO. Zij kunnen gedetacheerd worden via de Rutteregeling. Financiering vindt plaats via overdracht van middelen van de VO-school naar het VAVO-College.
  • Detachering is alleen mogelijk bij een positief advies van de docentenvergadering en na een akkoord van de adjunct-directeur van de afdeling. Er wordt o.a. gekeken naar inzet, gedrag, huiswerkattitude gedurende het (afgelopen) jaar en de noodzaak om gedetacheerd te worden. Dat laatste betekent dat er duidelijke redenen moeten zijn waarom de leerling het jaar NIET over kan doen op de eigen school.
  • Het Dr. Mollercollege werkt maximaal 1 jaar mee aan detachering.
  • De inschrijving verloopt via het Dr. Mollercollege na een gesprek met de decaan. (Aanmeldingen die zonder tussenkomst van het Dr. Mollercollege tot stand komen, worden niet gehonoreerd).
  • Leerlingen van 18 jaar en ouder worden niet door het Dr. Mollercollege gedetacheerd. Deze leerlingen kunnen zich rechtstreeks inschrijven bij het VAVO. Het subsidiegedeelte wordt bekostigd door de Rijksoverheid.
  • Een leerling kan alleen gedetacheerd worden indien de leerling het voorafgaande schooljaar ingeschreven stond bij het Dr. Mollercollege.
  • In het algemeen geldt dat detachering alleen bij grote uitzondering plaatsvindt.