• 4 jul
  MR

 • 4 jul
  Tto havo 1 en 2 slotavond 19.00 uur

 • 5 jul
  Tto vwo 1 en 2 slotavond 19.00 uur

 • 6 jul
  RTTI boekjes inleveren havo 3 en vwo 3

 • 7 jul
  Leerlingen 8e en 9e u lesvrij voor pww

 • 7 jul
  Tto 3 afsluiting 19.00 u

 • 8 jul 14jul
  Proefwerkweek

 • 15 jul
  Inhalen gemiste proefwerken

 • 15 jul 22jul
  PAN-zeilkamp

 • 18 jul
  Inzage cijfers en toetsen 08.15-09.45 u

10 11 12 13 14 15 16 17 18